SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Po rekonštrukcii

Súčasné využitie územia

Riešené územie námestia je ťažiskovou prevádzkovou a spoločenskou časťou obce. Má historicky vyvinutý pretiahnutý šošovkovitý tvar so zachovalou urbanistickoarchitektonickou štruktúrou kompaktnej zástavby obytných domov a funkčnej občianskej vybavenosti po jeho obvode.

Dominantné budovy námestia sa nachádzajú na východnom nižnom konci námestia – areál evanjelického kostola s farou a ďalšími objektmi, obecný úrad, susedný veľký obytný dom. Na druhej – západnej strane námestia je najvýraznejšou budovou objekt pošty.

V centrálnom priestore sa nachádza pamätník padlých v II. svetovej vojne s kompozične už prežitou priestorovou úpravou a málo vhodným oplotením.

V severnej časti námestia je zachovalý, už nefunkčný objekt Hasičskej zbrojnice.

Priestor námestia vrcholí v jedinej výškovej dominante obce – evanjelickom kostole.

Obytná zástavba námestia je tvorená prevažne so zachovalou pôvodnou úzkou parceláciou s hlbokými dvornými obytnými traktami a hospodárskymi staviskami, v závere so stodolami a záhradami, ktorá bola daná historickým vývojom spôsobu zástavby. Prevahu majú rodinné domy jednoposchodové, zastrešené sedlovou strechou so štítom do námestia.

Časť realizovaných novších a prestavaných domov námestia pôvodné urbanistickoarchitektonické kompozičné danosti nezohľadňuje. Tieto objekty pôsobia rušivo a výrazne znehodnocujú toto cenné kultúrno-historické prostredie. Časť domov má vybudované oplotenia predzáhradok v rôznej architektonickej úrovní.

V územnom pláne obce boli riešené regulatívy pre postupnú úpravu objektov námestia v záujme zachovania a obnovy pôvodného architektonického výrazu súboru objektov. Regulatívy riešili tiež uplatnenie pôvodných architektonických prvkov na nových objektoch. Súbor pôvodných objektov námestia bol navrhnutý na vyhlásenie vidieckej pamiatkovej zóny.

Centrom námestia severojužne preteká v upravenom koryte miestny obecný potok (uvedený aj názov Vesník).

Vo viacerých miestach sú vybudované pešie premostenia potoka a prístupy k hladine s pôvodnou funkciou plákadiel.

Pri potoku sú obojstranne čiastočne udržiavané trávnaté plochy a skupinové dreviny s ťažiskom vysokých stromov v južnej polohe. Časť drevín je podľa spracovaného pasportu zelene už prestárla. Celé riešenie zelene na námestí si vyžaduje komplexnú revitalizáciu s príslušným funkčným usporiadaním vo väzbe na tvorbu jednotlivých prevádzkových priestorov.

Na východnom obvode námestia je vedená ťažisková prevádzková komunikácia obce s asfaltovým povrchom - regionálna cesta III/537009, pri ktorej je v severnej polohe jednostranný prístrešok zastávky autobusovej dopravy SAD a stánok predaja novín. Objekty sú v danom prostredí architektonicky málo vhodné, predajný stánok novín je nefunkčný.

Medzi cestou a objektmi uličnej zástavby je čiastočne funkčný plytký rigol na odvedenie povrchových vôd z komunikácie a dažďových vôd zo striech domov do potoka. Na západnom obvode námestia je vedená miestna komunikácia, ktorá po rôznych prekopávkach a poveternostným vplyvom má značne zničený asfaltový povrch.

Plánované využitie územia

Požiadavky na riešenie prestavby priestoru námestia obce vyplývajú z územného plánu obce a vypracované predchádzajúce stupne projektovej prípravy skvalitnenia prostredia obce - od južného vstupu, cez námestie, priestor tzv. malého námestie, priestor Na Plave, až po vstupnú časť do Múzea liptovskej dediny, so zameraním na vybudovanie oddychového vybavenia a kultúrne vyžitie návštevníkov a obyvateľov obce.

V realizačnom projekte zóny A – Obecné námestie je stavebne riešený sledovaný zámer :

 • skvalitniť prostredie a zatraktívniť námestie obce,
 • zapojiť priestor obecného námestia do exkurzného programu Múzea liptovskej dediny ako živú ukážku pôvodnej urbárnej štruktúry a ľudovej architektúry bývania v hornom Liptove,
 • vytvoriť ponukové rekreačno-oddychové a obslužné aktivity pre obyvateľov obce, ubytovaných rekreačných hostí a dennú návštevnosť.
 • spoločenský život obce s rôznymi atraktivitami a programované akcie v roku,
 • poznávací vidiecky turizmus s pôvodnou regionálnou ľudovou architektúrou horného Liptova, s informačným programom o vývoji života v obci v nadviazaní na návštevnícky program Múzea liptovskej dediny,
 • oddychové aktivity v atraktívnom prostredí historického vidieckeho námestia so zeleňou v parkovej úprave pozdĺž severojužného toku obecného potoka.

Údaje o prestavbe, modernizácií a priestorovom rozvoji územia

Stavba Zóny A – Námestie obce zvolenými vyjadrovacími prvkami sleduje zachovanie charakteru vidieckeho sídla a daného prostredia regiónu Liptova a jeho prestavbu s modernými prvkami povrchov dlažieb, mobiliáru, drobnej architektúry – lavičky, parkové osvetlenie, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, informačný systém.

Parkové plochy námestia sú v projekte riešené formou revitalizácie súčasných trávnatých plôch a vzrastlých drevín, doplnené novými stromami kompozičného charakteru. Použitý sortiment drevín, ktorý zodpovedá danému prírodnému prostrediu horného Liptova a podhoria Západných Tatier.

Plánovanou prestavbou budú riešené:

 • peší chodník medzi cestou III/537009 a východnou uličnou zástavbou námestia podľa šírkových možností ohraničenia jednotlivých pozemkov,
 • prestavba pešieho chodníka medzi parkom námestia a cestou III/537009, ktorý je súčasťou priebežného pešieho prepojenia od južného vstupu do obce po vstupný areál Múzea liptovskej dediny,
 • prestavba miestnej komunikácie na námestí s režimom obmedzenia automobilovej dopravy,
 • zhromažďovací a oddychový priestor vo väzbe na kostol v južnej polohe námestia,
 • pietny a zhromažďovací priestor pri pamätníku padlých občanov obce v II. svetovej vojne, kde je navrhované premiestniť aj pamätník padlých občanov v I. svetovej vojne zo vstupu do kostola.
 • výstavba priečnych peších chodníkov cez námestie s drevenými mostíkmi cez obecný potok,
 • mobiliár a drobná architektúra - lavičky, verejné osvetlenie, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, informačný systém informačný systém (panelové tabule, smerníky, označenie objektov ), podľa výberu z katalógov dodávateľských firiem,
 • osadenie rezbárskych diel postáv dedinčanom, domácich zvierat a nástrojov práce na poli v troch priestoroch tzv. galérií na obecnom námestí,
 • osadenie výtvarného diele – znaku obce na ploche trávnika v južnej časti obecného námestia, spolu s večerným reflektorovým osvetlením,
 • odvedenie dažďových vôd z komunikácií, peších priestranstiev. chodníkov a odstavných plôch,
 • prestavba brehov a koryta obecného potoka na námestí s čiastočným prekrytím trasy v polohe pred kostolom,
 • uloženia zemných káblov rozvodov elektrickej energie, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, telefónnej siete, káblového distribučného systému a umiestnenie rozvodných skríň podľa podmienok príslušných noriem.

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« júl » « 2024 »
po ut st št pi so ne
1
Dátum: 01.07.2024
2
Dátum: 02.07.2024
3
Dátum: 03.07.2024
4
Dátum: 04.07.2024
5
Dátum: 05.07.2024
6
Dátum: 06.07.2024
7
Dátum: 07.07.2024
8
Dátum: 08.07.2024
9
Dátum: 09.07.2024
10
Dátum: 10.07.2024
11
Dátum: 11.07.2024
12
Dátum: 12.07.2024
13
Dátum: 13.07.2024
14
Dátum: 14.07.2024
15
Dátum: 15.07.2024
16
Dátum: 16.07.2024
17
Dátum: 17.07.2024
18
Dátum: 18.07.2024
19
Dátum: 19.07.2024
20
Dátum: 20.07.2024
21
Dátum: 21.07.2024
22
Dátum: 22.07.2024
23
Dátum: 23.07.2024
24
Dátum: 24.07.2024
25
Dátum: 25.07.2024
26
Dátum: 26.07.2024
27
Dátum: 27.07.2024
28
Dátum: 28.07.2024
29
Dátum: 29.07.2024
30
Dátum: 30.07.2024
31
Dátum: 31.07.2024
Dátum: 32.07.2024
Dátum: 33.07.2024
Dátum: 34.07.2024
Dátum: 35.07.2024