SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
MASEuroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Všeobecné záväzné nariadenia

 1. VZN Obce Pribylina č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 4/2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina
 3. Nariadenie o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1/2007 Územného plánu obce Pribylina
 4. VZN o záväznej časti Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Pribylina
 5. Podmienky prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu
 6. Rokovací poriadok
 7. Štatút chatovej oblasti
 8. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území obce Pribylina
 9. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 11. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
 12. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o podmienkach volebnej kampane
 14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 16. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod na území obce Pribylina
 17. VZN - Požiarny poriadok obce
 18. VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
 19. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 20. VZN o sociálnych službách
 21. VZN o prevádzke Domu smútku a o správe a prevádzke cintorína
 22. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pribylina
 23. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2011 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 24. VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 25. VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
 26. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 27. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 28. Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« jún » « 2024 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 0.06.2024
Dátum: 00.06.2024
1
Dátum: 01.06.2024
2
Dátum: 02.06.2024
3
Dátum: 03.06.2024
4
Dátum: 04.06.2024
5
Dátum: 05.06.2024
6
Dátum: 06.06.2024
7
Dátum: 07.06.2024
8
Dátum: 08.06.2024
9
Dátum: 09.06.2024
10
Dátum: 10.06.2024
11
Dátum: 11.06.2024
12
Dátum: 12.06.2024
13
Dátum: 13.06.2024
14
Dátum: 14.06.2024
15
Dátum: 15.06.2024
16
Dátum: 16.06.2024
17
Dátum: 17.06.2024
18
Dátum: 18.06.2024
19
Dátum: 19.06.2024
20
Dátum: 20.06.2024
21
Dátum: 21.06.2024
22
Dátum: 22.06.2024
23
Dátum: 23.06.2024
24
Dátum: 24.06.2024
25
Dátum: 25.06.2024
26
Dátum: 26.06.2024
27
Dátum: 27.06.2024
28
Dátum: 28.06.2024
29
Dátum: 29.06.2024
30
Dátum: 30.06.2024