SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanuj

Všeobecné záväzné nariadenia

 1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 4/2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina
 2. Nariadenie o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1/2007 Územného plánu obce Pribylina
 3. VZN o záväznej časti Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Pribylina
 4. Podmienky prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu
 5. Rokovací poriadok
 6. Štatút chatovej oblasti
 7. Štatút obce Pribylina
 8. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území obce Pribylina
 9. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 11. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
 12. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribylina č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribylina č. 7/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
 14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o podmienkach volebnej kampane
 15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 17. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod na území obce Pribylina
 18. VZN - Požiarny poriadok obce
 19. VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
 20. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 21. VZN o sociálnych službách
 22. VZN o prevádzke Domu smútku a o správe a prevádzke cintorína
 23. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pribylina
 24. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2011 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 25. VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 26. Zmena VZN o sociálnych službách
 27. VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
 28. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 29. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Užitočné odkazy

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« august » « 2017 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 00.08.2017
1
Dátum: 01.08.2017
2
Dátum: 02.08.2017
3
Dátum: 03.08.2017
4
Dátum: 04.08.2017
5
Dátum: 05.08.2017
6
Dátum: 06.08.2017
7
Dátum: 07.08.2017
8
Dátum: 08.08.2017
9
Dátum: 09.08.2017
10
Dátum: 10.08.2017
11
Dátum: 11.08.2017
12
Dátum: 12.08.2017
13
Dátum: 13.08.2017
14
Dátum: 14.08.2017
15
Dátum: 15.08.2017
16
Dátum: 16.08.2017
17
Dátum: 17.08.2017
18
Dátum: 18.08.2017
 • Národný výstup na Kriváň 2017
19
Dátum: 19.08.2017
 • Národný výstup na Kriváň 2017
20
Dátum: 20.08.2017
21
Dátum: 21.08.2017
22
Dátum: 22.08.2017
23
Dátum: 23.08.2017
24
Dátum: 24.08.2017
 • Oldtimer Rallye Tatry 2017
25
Dátum: 25.08.2017
 • Oldtimer Rallye Tatry 2017
26
Dátum: 26.08.2017
 • Oldtimer Rallye Tatry 2017
27
Dátum: 27.08.2017
 • Oldtimer Rallye Tatry 2017
28
Dátum: 28.08.2017
29
Dátum: 29.08.2017
30
Dátum: 30.08.2017
31
Dátum: 31.08.2017
Dátum: 32.08.2017
Dátum: 33.08.2017
Dátum: 34.08.2017