SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2Dôveryhodná firma 2020

Všeobecné záväzné nariadenia

 1. VZN Obce Pribylina č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 4/2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina
 3. Nariadenie o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1/2007 Územného plánu obce Pribylina
 4. VZN o záväznej časti Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Pribylina
 5. Podmienky prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu
 6. Rokovací poriadok
 7. Štatút chatovej oblasti
 8. Štatút chatovej oblasti
 9. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území obce Pribylina
 10. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 11. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 12. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o podmienkach volebnej kampane
 15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 17. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod na území obce Pribylina
 18. VZN - Požiarny poriadok obce
 19. VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
 20. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 21. VZN o sociálnych službách
 22. VZN o prevádzke Domu smútku a o správe a prevádzke cintorína
 23. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pribylina
 24. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2011 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 25. VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 26. VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
 27. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 28. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Užitočné odkazy

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« september » « 2021 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.09.2021
Dátum: 00.09.2021
1
Dátum: 01.09.2021
2
Dátum: 02.09.2021
3
Dátum: 03.09.2021
4
Dátum: 04.09.2021
5
Dátum: 05.09.2021
6
Dátum: 06.09.2021
7
Dátum: 07.09.2021
8
Dátum: 08.09.2021
9
Dátum: 09.09.2021
10
Dátum: 10.09.2021
11
Dátum: 11.09.2021
12
Dátum: 12.09.2021
13
Dátum: 13.09.2021
14
Dátum: 14.09.2021
15
Dátum: 15.09.2021
16
Dátum: 16.09.2021
17
Dátum: 17.09.2021
18
Dátum: 18.09.2021
19
Dátum: 19.09.2021
20
Dátum: 20.09.2021
21
Dátum: 21.09.2021
22
Dátum: 22.09.2021
23
Dátum: 23.09.2021
24
Dátum: 24.09.2021
25
Dátum: 25.09.2021
26
Dátum: 26.09.2021
27
Dátum: 27.09.2021
28
Dátum: 28.09.2021
29
Dátum: 29.09.2021
30
Dátum: 30.09.2021
Dátum: 31.09.2021
Dátum: 32.09.2021
Dátum: 33.09.2021