SlovenskyEnglishPolski
Pribylina oficiálna web stránka obce
Euroregión TatryEurópske zoskupenieKlaster LiptovEuresŠtátny archívEPIubytovanie na slovenskustanujMega ubytovanieDôveryhodná firma 2015Dôveryhodná firma 2019Dôveryhodná firma 2019 2

Všeobecné záväzné nariadenia

 1. VZN Obce Pribylina č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 4/2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina
 3. Nariadenie o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1/2007 Územného plánu obce Pribylina
 4. VZN o záväznej časti Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Pribylina
 5. Podmienky prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu
 6. Rokovací poriadok
 7. Štatút chatovej oblasti
 8. Štatút obce Pribylina
 9. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území obce Pribylina
 10. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 11. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 12. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribylina č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribylina č. 7/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
 15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o podmienkach volebnej kampane
 16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 18. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod na území obce Pribylina
 19. VZN - Požiarny poriadok obce
 20. VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
 21. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 22. VZN o sociálnych službách
 23. VZN o prevádzke Domu smútku a o správe a prevádzke cintorína
 24. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pribylina
 25. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2011 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku
 26. VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribylina č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 27. Zmena VZN o sociálnych službách
 28. VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
 29. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 30. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Videogaléria

Aerovizuálna prehliadka obce

Povodeň v Rómskej osade r.2014

Novinky

Užitočné odkazy

Regionálny elektronický informačný systém

Zahrajte jubilantom

Prevencia kriminality

Online rezervácia

Kalendár akcií

« december » « 2019 »
po ut st št pi so ne
Dátum: 0.12.2019
Dátum: 0.12.2019
Dátum: 0.12.2019
Dátum: 0.12.2019
Dátum: 0.12.2019
Dátum: 00.12.2019
1
Dátum: 01.12.2019
2
Dátum: 02.12.2019
3
Dátum: 03.12.2019
4
Dátum: 04.12.2019
5
Dátum: 05.12.2019
6
Dátum: 06.12.2019
7
Dátum: 07.12.2019
8
Dátum: 08.12.2019
9
Dátum: 09.12.2019
10
Dátum: 10.12.2019
11
Dátum: 11.12.2019
12
Dátum: 12.12.2019
13
Dátum: 13.12.2019
14
Dátum: 14.12.2019
15
Dátum: 15.12.2019
16
Dátum: 16.12.2019
17
Dátum: 17.12.2019
18
Dátum: 18.12.2019
19
Dátum: 19.12.2019
20
Dátum: 20.12.2019
21
Dátum: 21.12.2019
22
Dátum: 22.12.2019
23
Dátum: 23.12.2019
24
Dátum: 24.12.2019
25
Dátum: 25.12.2019
26
Dátum: 26.12.2019
27
Dátum: 27.12.2019
28
Dátum: 28.12.2019
29
Dátum: 29.12.2019
30
Dátum: 30.12.2019
31
Dátum: 31.12.2019
Dátum: 32.12.2019
Dátum: 33.12.2019
Dátum: 34.12.2019
Dátum: 35.12.2019
Dátum: 36.12.2019